Všeobecné obchodné podmienky

 1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1.1      Tieto všeobecné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.silvanus.sk .

1.2      Predávajúcim je spoločnosť Hračkárik, s. r. o., Račianska 153, 831 54 Bratislava, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel : Sro , Vložka číslo : 155866/B, IČO: 48 274 682 , DIČ: 2120 144 312, IČ DPH: SK2120 144 312,  tel. +421910461114, +421910106686, e-mail: info@silvanus.sk, info@hrackarik.sk

1.3      Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

1.4      Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

1.5      Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej vo forme ponuky zo strany predávajúceho a objednávky na dodanie tovaru zo strany kupujúceho.

 1. OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:


– prostredníctvom kontaktného formulára na web stránke predávajúceho na www.silvanus.sk

– mailom na adrese info@silvanus.sk 

– osobne na adrese sídla spoločnosti Hračkárik, s. r. o., Račianska 153, 831 54 Bratislava


2.2 Objednávka sa stáva záväznou až jej oficiálnom potvrdení predávajúcim so stanovenou cenou a predbežným dodacím termínom. Automaticky generované odpovede nie sú považované za oficiálne potvrdenie objednávky. 

2.3 Objednávka je návrhom Kúpnej zmluvy. K akceptácii kúpnej zmluvy musí kupujúci uhradiť zálohu vo výške 50%  kúpnej ceny objednaného  tovaru pri katalógových produktoch. Pri produktoch na mieru je záloha vo výške 75% kúpnej ceny produktu. Zvyšnú časť kúpnej ceny kupujúci uhradí po vyrobení objednaného tovaru ešte pred jeho odoslaním/prevzatím kupujúcim.

Po vyrobení objednaného tovaru je kupujúci povinný uhradiť zostatkovú časť kúpnej sumy na základe vystavenej faktúry. Zostatok kúpnej ceny musí byť uhradený ešte pred odoslaním alebo doručením produktu kupujúcemu. 

2.4 Kupujúci je povinný pri objednávke uviesť pravdivé a správne údaje, ktoré je povinný pri ich akejkoľvek zmene bezodkladne aktualizovať. Údaje, ktoré kupujúci uvedie pri objednávke považuje predávajúci za pravdivé. 

2.5 Predávajúci sa objednávkou (Kúpnou zmluvou) zaväzuje, že kupujúcemu vyrobí a dodá tovar,  ktorý je predmetom kúpy. Kupujúci sa zaväzuje, že tovar zaplatí predávajúcemu a tovar riadne a včas prevezme.  

2.6 Kupujúci berie na vedomie, že produkty sú vyrábané z masívneho dreva. Použité drevo môže obsahovať chyby, ktoré sa prirodzene vyskytujú v prírodnom materiáli, musia však byť profesionálne ošetrené. Drevo môže obsahovať chyby prírodného charakteru ako očká, hrče, zárasty, mierne farebné a štrukturálne odlišnosti, kresbu, zábehy vlastné masívnemu drevu. Praskanie dreva v lepenom spoji je neprípustné. Mikrotrhliny na povrchu spôsobené zmenou vlhkosti dreva sú povolené. Rovnako je povolené prehnutie v priečnom a pozdĺžnom smere.

 1. CENY

3.1 Predávajúci je platcom DPH. Ceny za produkty uvedené na stránke www.silvanus.sk  sú informatívne. Cena konkrétneho produktu závisí od zákazníkom vybraného dreva a povrchovej úpravy, konkrétna cena za produkt je zákazníkovi vždy vopred oznámená. 

3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru a za platbu, podľa toho, aký spôsob platby a doručenia si kupujúci vyberie. Balné je zahrnuté v cene dopravy.

     4. PLATBY 

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci nasledovnými spôsobmi:

 1. prevodným príkazom zo svojho účtu na účet Hračkárik, s.r.o., vedený v banke:
 • UniCredit Bank:  IBAN: SK48 1111 0000 0015 2280 0018, SWIFT (BIC) kód: UNCRSKBX, vedeným v banke UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava,
 • Tatrabanka :        IBAN: SK53 1100 0000 0029 4414 4617, SWIFT (BIC) kód TATRSKBX, vedeným v banke Tatrabanka a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, P. O. BOX 42, 850 05 Bratislava 55
 1. priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho,
 2. kartou alebo v hotovosti v sídle spoločnosti Hračkárik, s. r. o., Račianska 153, 831 54 Bratislava 

4.2 Platba je možná iba v EUR.

4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

 1. DODACIE PODMIENKY 

5.1 Dodacia lehota na tovar, ktorý je skladom predávajúceho je vo väčšine prípadov do 5 nasledujúcich pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je do 7 nasledujúcich pracovných dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. 

5.2 O dodacej lehote a termíne dodania tovaru na objednávku bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky alebo emailom. Štandardná dodacia lehota na tovar na objednávku je 3 – 6 týždňov. Dodacia lehota sa môže predĺžiť v prípade neočakávaných predávajúcim nezavinených skutočností, ako sú napríklad zásahy vyššej moci, meškanie dodávok od subdodávateľov, ktoré sa nedajú predávajúcim ovplyvniť. V takomto prípade sa nedajú uplatniť žiadne finančné nároky z dôvodu oneskoreného dodania tovaru. 


5.3 Tovar bude vyexpedovaný až po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie (pripísanie peňazí na účet predávajúceho).

 1. DORUČENIE TOVARU

6.1  Predávajúci ponúka nasledovné spôsoby dodania objednaného tovaru: 

– vlastnou dopravou predávajúceho

– osobný odber na adrese prevádzky Novozámocká 171, 94905 Nitra Dolné Krškany. Menšie kusy nábytku je možné vyzdvihnúť osobným odberom aj na adrese sídla spoločnosti Račianska 153, 83154 Bratislava Rača. 

– po dohode s kupujúcim je možné tovar dodať aj prostredníctvom doručovacích spoločností

6.2 Pri dodaní vlastnou dopravou predávajúceho je kupujúci o konkrétnom termíne dodania vopred informovaný. Cena dopravy je kupujúcemu vždy vopred oznámená. V prípade, že má kupujúci s predávajúcim dohodnutú dopravu zdarma, je termín dodania podmienený akceptovaním navrhovaného dátumu a času dodania zo strany predávajúceho. 

6.3 Kupujúci je povinný objednaný tovar zaplatiť a prevziať. V prípade neprevzatia tovaru do 14 dní od oznámenia termínu dodania a uplynutia stanovenej dodacej lehoty vzniká predávajúcemu nárok na náhradu spôsobenej škody, stratený zisk a skladné. Predávajúci môže v takomto prípade odstúpiť od Kúpnej zmluvy a tento tovar predať inej osobe. Kupujúcemu v takomto prípade nevzniká nárok na náhradu škody. Predávajúci písomne oznámi odstúpenie od zmluvy. Predávajúci má právo na uplatnenie si nároku na vzniknutú škodu zo zálohovej platby kupujúceho, t.j. vo výške prijatej zálohovej platby. Predávajúci má právo odoprieť odovzdanie tovaru aj v prípade ak kupujúci nezaplatí včas zvyšok kúpnej ceny pred expedíciou tovaru alebo pred jeho prevzatím.

6.4 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

6.5 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list. Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list ak to vyžaduje povaha tovaru.

6.6 Ak je tovar zasielaný prepravnou spoločnosťou, predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

6.7 Kupujúci je povinný dôsledne dodržiavať všetky pokyny a inštrukcie uvedené v návode na používanie, inak stráca nárok na neskoršiu reklamáciu tovaru. 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY / VRÁTENIE TOVARU / REKLAMÁCIE

 1. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY (Kúpnej zmluvy)

7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona „od kúpnej zmluvy“, ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto sa netýka, ak bol tovar vyrobený na objednávku, t.j. individuálnu požiadavku kupujúceho. 


7.2 Tovar na vrátenie musí byť:,

a) nepoškodený,

b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, …),

c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.


7.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:
a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky buď emailom alebo písomne (v listinnej podobe) , uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí alebo môže využiť pri vrátení tovaru Formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý vytlačí a zašle vyplnený spolu s vráteným tovarom a priloženou faktúrou.

b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho – tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),

c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, …). Tovar neposielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý. 

7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:

a) prevziať tovar naspäť,

b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za objednávku tovaru bez nákladov na vrátenie tovaru predávajúcemu.

7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

7.6 V súlade s ust. §7 ods.6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je tovar vyrobený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného konkrétneho kupujúceho. 

 1. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

8.2 Záručná doba na tovar pre fyzické osoby je 24 mesiacov, pre právnické osoby 12 mesiacov. 

Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). 

8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním. Nárok na reklamáciu nevzniká, ak bol tovar používaný v rozpore s návodom na používanie, tovar bol svojvoľne upravený, zmenený, nevhodne ošetrovaný alebo bol na ňom prevedený zásah do jeho konštrukcie, bol používaný nevhodne vzhľadom na jeho prírodné a úžitkové vlastnosti. 

Dôvodom reklamácie nemôže byť prírodný charakter dreva a jeho prirodzené vlastnosti. A to najmä rozdiely farebných odtieňov, rastové chyby dreva, zmeny textúry a prechody povrchu dreva, oxidácia a s tým spojená zmena farebnosti, drobné trhliny, vystúpenie štruktúry dreva, mierne tvarové deformácie a rozmerové posuny tovaru. V žiadnom prípade sa nejedná o chyby, ale o dôkaz prírodného charakteru tovaru. 

8.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu s číslom objednávky, faktúrou alebo kópiou faktúry. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

8.5 POUČENIE O ZODPOVEDNOSTI PREDÁVAJÚCEHO ZA VADY TOVARU

8.5.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ – Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ – Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadnú vec za nezávadnú, ak to spotrebiteľovi – Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.5.2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ – Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi – Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ – Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ – Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.

8.5.3. Predávajúci poučil spotrebiteľa – Kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Zákona a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Zákona tak, že umiestnil tento Reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu Predávajúceho a spotrebiteľ – Kupujúci mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

8.6 POSTUP REKLAMÁCIE:

Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku. Konkrétny postup a spôsob pri riešení reklamácie bude dohodnutý individuálne s kupujúcim. 

8.7 ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV:

V prípade, že Kupujúci – spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením Reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci – spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho Reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A , P.O. Box 29, 827 99 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE

9.1 Dozor nad poskytovaní služieb vykonáva 

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 

  Odbor výkonu dozoru  ba@soi.sk

tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

fax č. 02/58 27 21 70

9.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

V Bratislave 23. 2. 2023